DEPOT ALGEMENE VOORWAARDEN TRIPLEFABRICS BV. KVK: 64429059

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam : Muntinga
Bedrijfsnaam : TripleFabrics Bv.
Adres : Londenweg 26, 9744 TX Groningen
Handelsnamen: Watersport4all.nl | Afdekshop.nl
WebShop : AfdekShop.nl | info@afdekshop.nl
WebShop : Watersport4all.nl | info@watersport4all.nl
KvK : 64429059
Btw : NL855662475B01
Rabobank : 1035.27.605
IBAN/SEPA : NL09RABO0.1035.27.605
BIC : RABO NL2U

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Deze voorwaarden zijn opgenomen in de bestelprocedure van de webshops Watersport4all.nl en Afdekshop.nl en kunnen aldaar gedownload worden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. 3. De Procedure Bestellen, Betalen, Verzenden en Retourneren is integraal opgenomen in de webshops Watersport4all.nl en Afdekshop.nl.
  Deze bestelprocedure kan aldaar gedownload worden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer binnen 14 dagen na datum herroeping retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie art.4 & art. 4 van de hier onderstaande bijlage Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
  In de checkout van de bestelprocedure is de genoemde prijs inclusief btw.prijs

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen twee maanden nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als een pakket niet kan worden afgeleverd, wordt het voor u klaargelegd op een afhaalpunt. Indien een pakket niet wordt opgehaald bij het afhaalpunt, behoudt AfdekShop zich het recht voor om de retourkosten in rekening te brengen voor de kosten van de retourzending naar AfdekShop. Als uw pakket weer bij ons terug is, zal het desbetreffende gedeelte van uw bestelling worden geannuleerd.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
  Indien de bezorging vertraging door overmacht of door onvoorziene omstandigheden, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument dient de ondernemer de mogelijkheid te geven om de bestelling alsnog te bezorgen of uit te voeren. Gebeurd of lukt dit redelijkerwijs niet, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Zie bijlage 1 – 4
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde goederen blijven eigendom van ondernemer totdat de volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, heeft plaatsgevonden.
In geval van niet-betaling behoudt ondernemer zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden, zonder voorafgaande kennisgeving aan de afnemer.

Kosten van Wanbetaling:
In geval van wanbetaling door de afnemer is deze verplicht om alle kosten die voortvloeien uit de invordering van de verschuldigde bedragen te vergoeden, inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede eventuele rente op achterstallige bedragen.

ARTIKEL 12 – BETALING

De Procedure Bestellen, Betalen,Verzenden en Retourneren is integraal opgenomen in de art. 2 genoemde webshops. Deze bestelprocedure kan aldaar gedownload worden.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

BIJLAGE I BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Procedure Bestellen, Betalen, Verzenden en Retourneren.

1. BESTELLEN

 • Shop in de webshop en plaats het artikel van uw keuze in uw winkelmandje bij de knop “Toevoegen”.
  Het product wordt nu aan uw winkelmandje toegevoegd.
 • Daarna kunt u verder shoppen, of afrekenen. Wanneer u klaar bent klikt u op “verder” om te betalen.

GEGEVENS INVOEREN

 • Wanneer u een het door u gewenste heeft geselecteerd, kunt u deze bestellen door te klikken op de button ‘bestellen’.
 • U kunt verder gaan met evt. andere artikelen te bestellen, of u klikt op ‘winkelmand’
 • Wanneer u op winkelmand klikt beland u in het bestelformulier.
  Vervolgens vuld u de benodigde gegevens in en u klikt dan op verzenden.
 • U krijgt van ons bevestiging binnen per e-mail.

2. BETALEN EN BTW

 • Wanneer u besteld bij:
 • Watersport4all.nl : rekent u direct online af
  Na ontvangst van uw betaling, verzenden wij u per omgaande de door uw bestelde goederen.
  Alle bij de artikelen genoemde prijzen alsmede (indien van toepassing) de verzendkosten zijn exclusief 21% btw. Tenzij anders aangegeven.
 • Afdekshop.nl : rekent u direct online af
  Na ontvangst van uw betaling, verzenden wij u per omgaande de door uw bestelde goederen.
  Alle bij de artikelen genoemde prijzen alsmede (indien van toepassing) de verzendkosten zijn exclusief 21% btw. Tenzij anders aangegeven.

3. VERZENDEN

Wij versturen (binnen Nederland) alle pakketten met onze reguliere vervoersdiensten.
Neem contact met ons op bij verzending naar het buitenland.
De keuze van de transporteur bij retourneren van goederen is aan de in art. 2 genoemde webshops voorbehouden

Verzendkosten in de webwinkel zijn € 5,45 excl. 21% btw. Overige verzendkosten staan op de website aangegeven of worden op (offerte-) aanvraag toegezonden.

4. RETOURNEREN

 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €5,45 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 • Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 • NB: maatwerk, cq. Speciaal op maat vervaardigde producten kunnen niet geretourneerd worden. Tenzij er sprake is van productie fouten.

RETOURADRES

Triplefabrics
Londenweg 26
9744 TX Groningen.

CONTROLE BIJ RETOUR

We verkopen bepaalde producten die een zekere veiligheid moeten waarborgen.
Het is om die reden dat bij het retourneren van de volgende producten extra streng gecontroleerd wordt of de veilige werking gegarandeerd kan worden:

 • Sjor- en hijsmaterialen. Dit om veiligheidsredenen.
 • Speciaal op maat gemaakte goederen.

VOORWAARDEN RETOURNEREN

 • Voeg altijd de kopie-factuur bij de retourzending
 • Vermeld de reden van retour
 • Vul je (bank)rekeningnummer in. Voor vragen neem contact met ons op.

Wanneer u het artikel volgens bovenstaande voorwaarden aan ons retourneert, ontvangt u het aankoopbedrag, excl. eerste verzendkosten retour.

TERUGSTORTTERMIJN NA EEN RETOURZENDING OF ANNULERING

Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw retourzending ontvangt u uw betaling retour.
De eerste verzendkosten betalen wij niet terug.

TripleFabrics Bv.
Londenweg 26
9744 TX Groningen